لیست مقررات سامانه

یک فرد با چندین حساب کاربری

در صورت این که محرز شود که یک فرد با چندین حساب کاربری در حال فعالیت است تمامی حساب های آن فرد مسدود خواهد شد

پولشویی

در صورت این که محرز شود که یک فرد در فعالیت های مرتبط با سایت مرتکب پولشویی گشته حساب آن فرد مسدود خواهد شد و مراتب به مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد